Regulamin

Strona główna / Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego LynxOptique.pl obowiązujący od 01.02.2024r

Strona główna / Regulamin

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa reguluje kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu LynxOptique.pl dostępnego pod adresem https://sklep.lynx-optique.pl;
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego LynxOptique.pl jest spółka Medicover Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII  Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000021314, NIP: 525-15-77-627, kapitał zakładowy: 36.000.000 zł.
 3. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@lynx-optique.pl, telefonicznie dzwoniąc na numer (22)22 811 93 69 : w godz. 10.00 – 20.00. w dni robocze oraz pisemnie na adres: Medicover Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807  Warszawa.

§2 DEFENICJE

 1. Właściciel Sklepu/Sprzedający – Właściciel Sklepu Internetowego LynxOptique, o którym mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu;
 2. Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 3. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 646 z późn. zm.);
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Sklep – Sklep Internetowy LynxOptique.pl dostępny pod adresem internetowym https://sklep.lynx-optique.pl;
 6. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 8. Karta Klienta – miejsce dostępne dla Klientów Sklepu (konto Klienta) po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych.

§3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego LynxOptique.pl oraz świadczy usługę „Newsletter”;
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji;
 3. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane;
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony;
 5. Zamówienia, w sposób określony w § 6., można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji, klikając opcję „kupuję bez rejestracji”. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzona Karta Klienta, jednakże Klient będzie musiał podać jednorazowo dla realizacji tego  zamówienia dane, o których mowa odpowiednio w § 5 ust. 3 i 4 Regulaminu;
 6. Klient, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Kartę Klienta podając adres e-mail i hasło;
 7. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.

§4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami:
  1. ryzyko zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego, którego jedynym celem jest wyrządzenie szkód;
  2. ryzyko utraty lub ujawnienia danych osobom nieuprawnionym;
  3. ryzyko ataku hackerskiego (osób i podmiotów niezależnych od Właściciela Sklepu). W tym zakresie Właściciel Sklepu oświadcza, że stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu teleinformatycznego Właściciela Sklepu.
 2. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Klient posiadało w szczególności:
  1. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania;
  2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall);
  3. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa;
  4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej;
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko wiążące się z korzystaniem przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną. W szczególności Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę nie będącą następstwem jego winy czy zaniedbania, a także za taką, której wyłączną przyczyną jest działanie  Klienta lub osób trzecich, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający
  1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej;
  4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1366×768, 360×640, lub 1920×1080;
 5.  Za problemy techniczne, związane z wadliwym funkcjonowaniem posiadanego przez Klienta sprzętu elektronicznego oraz za brak parametrów umożliwiających Klientowi odbiór danych Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności;
 6. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

§5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualna Karta Klienta;
 2. Klient może także dokonywać zakupów w Sklepie bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Karty Klienta i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych, śledzenie stanu realizacji zamówienia oraz szybsze zakupy soczewek w przyszłości (możliwość ponowienia poprzedniego zamówienia).
 3. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła;
 4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
  • imię i nazwisko;
  • adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj);
  • numer telefonu;
 5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
  • firmę;
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  • adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj);
  • imię i nazwisko osoby do kontaktu;
  • numer telefonu;
 6. Po dokonaniu rejestracji dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 7. Właściciel Sklepu może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 15;
 8. Od decyzji o odmowie rejestracji Klient może się odwołać w terminie 14 dni składając reklamację w sposób wskazany § 12 Regulaminu;
 9. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 10. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Karty Klienta oraz jej usunięciem;
 11. Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
 • cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu;
 • działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich;
 • otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności;
 • uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta;
 • Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych;
 • Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu;
 • podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail;
 1. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 15 lit. g należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych);
 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Właściciela Sklepu zostanie przesłane na podany w Karcie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Karty Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu;
 3. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Właściciela Sklepu, na podstawie ust. 12, ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Właściciela Sklepu;
 4. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej;
 5. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 10 i 12 wynosi 14 dni.

§6. WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu;
 2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu są Sprzedający oraz Klient;
 3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Klientem zarejestrowanym (posiadającym Kartę Klienta) jak i Klientem niezarejestrowanym. Klient niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:
  • podać adres e-mail oraz dane, o których mowa w § 5 ust. 4 lub 5 oraz
  • zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu;
 4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego;
 5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 8-9. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 6-9;
 6. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego;
 7. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:
 • wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu;
 • dodania ich do koszyka;
 • wybrania sposobu zapłaty i dostawy;
 • zalogowania na Kartę Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,
 • dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany;
 • kliknięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie i płacę”

8. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie do 5 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:

 • zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia;
 • odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy;
 • propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta;
 1. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 9 lit. c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Właściciela Sklepu;
 2. Kontroferta, o której mowa w ust. 9 jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie;
 3. Wszystkie ceny prezentowane na stronach Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT;
 4. Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 9 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Klienta. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Klientowi zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.

§7. SPOSÓB I TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA ORAZ KOSZT DOSTAWY

 1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad;
 2. Czas realizacji zamówienia oznacza orientacyjny termin, w którym zamówienie powinno zostać wysłane do Klienta. W sytuacjach losowych związanych z brakiem produktu w magazynie dostawcy, Właściciel Sklepu zobowiązany jest poinformować Klienta o ewentualnych opóźnieniach drogą elektroniczną lub     telefonicznie;
 3. W przypadku kilku produktów zamawianych w jednej przesyłce czas realizacji zamówienia odpowiada najdłuższemu czasowi realizacji spośród produktów, znajdujących się w zamówieniu.
 4. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się w dniu zaksięgowania wpłaty na koncie lub w przypadku przesyłki dostarczanej za pobraniem odbieranej osobiście w dniu zawarcia umowy (jeśli, odpowiednio zaksięgowanie lub zawarcie umowy nastąpi do godz. 14.00), z zastrzeżeniem § 6 ust. 8;
 5. Zakupione towary są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres przez firmę kurierską (DHL) lub do wskazanego punkt odbioru. Klient ma 7 dni na odbiór zamówienia, po tym czasie zamówienia są zwracane do magazynu LynxOptique;
 6.  Cennik dostawy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu;
 7. Sklep wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT Klient powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zamówienia;
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku paragonu lub faktury VAT;
 9. Klient zobowiązany jest do odebrania zamówionej przesyłki;
 10. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Klienta. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w § 5 ust. 12 lit. g;
 11. Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia śladów otwierania lub uszkodzeń opakowania mogących powstać w trakcie transportu Klient zobowiązany jest do sporządzenia wraz z kurierem lub pracownikiem punktu odbioru odpowiedniego protokołu oraz niezwłocznego zawiadomienia Właściciela Sklepu na wskazany adres e-mail: sklep@lynx-optique.pl.

§8. SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY

 1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
  • Przelewem za pośrednictwem PayU (przelewem bankowym lub za pośrednictwem kart Visa, MasterCard, Maestro);
  • Przy odbiorze, czyli za pobraniem;
 2. W przypadku płatności poprzez system PayU, Klient przed dokonaniem płatności powinien zapoznać się z zasadami płatności oferowanymi przez Operatora tej usługi;
 3. W przypadku płatności przy odbiorze zapłata powinna nastąpić w dniu dostarczenia towaru;
 4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych, zgodnie z § 7 ust. 10;
 5. W przypadku dokonania zakupów o łącznej wartości przekraczającej 200 polskich złotych (PLN) Właściciel Sklepu zobowiązuje się pokryć koszty przesyłki. Darmowa wysyłka nie dotyczy przesyłek  pobraniowych.

§9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie     oświadczenia przed upływem tego terminu;
 2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane do Sprzedającego dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
  • wiadomością e-mail, na adres sklep@Lynx-Optique.pl;
  • w formie pisemnej, na adres Medicover Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa;
 3. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail;
 4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  • dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innych niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
  • bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru);
  • kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do rzeczy nieprefabrykowanych (§ 9 ust. 5 pkt b), wyprodukowanych według specyfikacji Klienta, będącego jednocześnie Konsumentem, lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, tj. soczewek okularowych, które montowane są do opraw     okularowych zgodnie z parametrami zamówienia (moce, osie montażu, rozstaw źrenic) podanymi przez Klienta podczas jego składania, lub przesłanych do wiadomości Sprzedającego w inny sposób oraz soczewek kontaktowych: torycznych, progresywnych i kolorowych;
 2. Klient składając zamówienie informuje o szczegółowych parametrach zamawianego produktu oraz oświadcza, że dane to są prawidłowe, aktualne i podane są w oparciu o rozpoznanie medyczne wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Sprzedający nie weryfikuje prawidłowości i wskazań     medycznych zamawianego produktu, w tym w szczególności nie żąda, ani nie przyjmuje recept posiadanych przez Klienta do ich weryfikacji.
 3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 7 dni na adres Sklepu;
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie niezniszczonym (Sprzedający rekomenduję przesyłkę rejestrowaną oraz użycie stosownego opakowania zabezpieczającego);
 5. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie;
 6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
 7. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§10. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Właściciel Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń;
 2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Karty Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu;
 3. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem;
 4. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Karty Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione;
 5. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

§11. REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego;
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:
  • imię i nazwisko;
  • numer zamówienia;
  • dane kontaktowe (adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, e-mail);
  • opis niezgodności towaru z umową;
  • datę zakupu;
 3. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sprzedający niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia;
 4. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji;
 5. Reklamacje można składać mailowo pod adresem sklep@Lynx-Optique.pl lub pisemnie na adres: Medicover Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa;
 6. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni;
 7. Klient zobowiązany jest przesłać kupiony produkt do Właściciela Sklepu, z zachowaniem reguł ostrożności. Reklamowany produkt powinien nadawać się do ekspertyzy, tj. powinien być zabezpieczony i opakowany w sposób, zabezpieczający przed powstaniem uszkodzeń mechanicznych w trakcie wysyłki do Sprzedającego;
 8. Klient zobowiązany jest do przesłania oryginalnego produktu wraz ze wszystkim dołączonymi do niego w chwili odebrania akcesoriami, w szczególności ściereczkami do czyszczenia, etui oraz innymi akcesoriami dołączonymi do produktu;
 9. W przypadku reklamacji produkt będzie przekazany przez Lynx Optique do producenta. Na podstawie wykonanej przez producenta ekspertyzy, ustalona zostanie zasadność roszczenia. W przypadku przekazania produktu do ekspertyzy Klient zostanie poinformowany o jej wyniku producenta bezpośrednio przez Sprzedającego;
 10. Sklep nie uwzględnia reklamacji obejmujących:
  • pomyłki Klienta popełnione w trakcie zamawiania towaru (złe parametry produktu);
  • złe dobranie soczewek dla Klienta przez optometrystę czy lekarza okulistę;
  • brak terminowych kontroli wzroku u lekarza okulisty lub optometrysty;
  • używanie produktu niezgodnie z ich przeznaczeniem w tym:
   • doprowadzenie do wyschnięcia soczewek (brak użycia płynu pielęgnacyjnego) po wyjęciu z blistra;
   • zabrudzenie soczewek kosmetykami lub innymi środkami chemicznymi niekorzystnie wpływającymi na soczewkę;
   • doprowadzenie, przez Klienta, do zabrudzenia soczewek, skutkującego brakiem możliwości przeprowadzenia ich ekspertyzy;
   • używanie soczewek dłużej niż jest to zalecane przez producenta;
   • uszkodzenia mechaniczne produktu wskazujące na nieprawidłowe użytkowanie lub przechowywanie produktu.
 11. W sytuacji, gdy reklamacja jest nieuzasadniona, z przyczyn wskazanych w ust. 9, reklamowany produkt może być przesłany do Klienta lub odebrany przez Klienta w siedzibie firmy LynxOptique.pl w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedającego o rozpoznaniu reklamacji.

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego;
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie  głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk;
 3. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze;
 4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 4 sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Kupujący może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Kupujący będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na  stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://uokik.gov.pl;
 5. O każdej zmianie Regulaminu Właściciel Sklepu powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia;
 6. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.